Τί εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη;

Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη
Ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νικαίας.
Αναβάσεις, 19 Αυγούστου 2010

Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη παρουσιάζεται σάν μιά κάρτα ἡ ὁποία θά μᾶς διευκολύνει στό «νοικοκύρεμα», στίς καθημερινές μας ἐργασίες, θά μᾶς προστατεύει ἀπό κλοπές μιά καί δέν θά χρειάζεται νά ἔχουμε μαζί μας χρήματα, θά ἔχουμε εὔκολη πρόσβαση στό σύστημα ὑγείας, θά βοηθήσει ἀποτελεσματικά στήν καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς τρομοκρατίας δίνοντας τή δυνατότητα στό κράτος, μέ τήν πρόσβαση σέ ὅλα τά προσωπικά μας δεδομένα, νά ἐλέγχει μέ διάφορους τρόπους ὅλους ὅσους τό βλάπτουν.

Ἰσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός ὅτι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία.  Ἐπίσης  στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν καί αὐτή ἡ κάρτα νά ἀποτελέσει καί τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα…

χει Κάρτα το Πολίτη κάτι κακό;

Ὁ γέροντας Ἰουστῖνος Πάρβου στή Ρουμανία μέ ἀφορμή τήν ἀναγγελία ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος μέ τσίπ, εἶπε μέ σαφήνεια καί μέ κατηγορηματικό τρόπο: «Μλλον γιά πολλούς νάμεσά σας ατό τό τσίπ (ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά περιέχει τσίπ)εναι κάτι σήμαντο λλά πίσω πό ατό τό σύστημα πού καταγράφει τούς νθρώπους καί περιέχει λα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία λόκληρη δικτατορία, να δαιμονικό σχέδιο, μέσ το ποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο. καταγραφή τν νθρώπων, πως κάνουμε μέ τά ζῶᾳ, εναι τό πρτο βμα πό τά
μέτρα πού παίρνουν γιά νά λέγχουν πόλυτα τόν νθρωπο».

Πς μπορε νά γίνει ατή σύνδεση τς Κάρτας το Πολί τη μέ τό δαιμονικό σχέδιο πού μς λέει γέροντας τι κρύβεται πίσω πό ατήν;

Ἐδῶ χρειάζεται μιά μεγαλύτερη προσοχή.  Ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’80 οἱ πολιτικοί μας πα λεύουν νά μᾶς ἐπιβάλουν μιά ταυτότητα ἡ ὁποία ἀπό τή μιά μεριά φαίνεται χρήσιμη καί ἁπλῆ, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη συνδυάζει τήν ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου, τήν παρακο λούθη ση, τό φακέλλωμα  καί τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666. Αὐτό τό ξεκίνησαν μέ τόν ΕΚΑΜ πρῶτα, τόν ΑΜΚΑ ὕστερα, τήν Κάρτα Πολίτη  καί τό μοναδικό κωδικό πελάτη τώρα τελευταῖα.

Ἐδῶ λοιπόν ἀρχίζει νά διαφαίνεται πώς δέν εἶναι καί τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα ἀλλά πρόκειται γιά ἕνα σχέδιο πού ὁδηγεῖ σέ μιά προηγμένου τύπου «δημοκρατική» δικτατορία ἡ ὁποία περιγράφεται ἁπλᾶ ὡς ἑξῆς:

1ον. Ὑπάρχει ἕνα λεκτρονικό φακέλλωμα πού σημαίνει ἀνα πόφευκτα κα τάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. Μέσω τοῦ φακελ λώματος θά ὑπάρχει παρακολούθηση τοῦ προσώπου, κατάργηση τοῦ ἀπορρήτου τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς μέ τή συλλογή καί ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος, ἀκόμα καί μέ  τήν δημοσιο ποίη ση τῶν εὐαισθήτων προσωπικῶν δεδομένων, μιά καί αὐτά θά βρίσκονται στά χέρια πολλῶν πού θά χειρίζονται τά μηχανήματα ἀλλά καί πολλῶν ἐπιτηδείων οἱ ὁποῖοι εὐκαίρως ἀκαίρως θά μποροῦν νά μπαίνουν νά βλέπουν ἀλλά καί νά ἀλλάζουν δεδομένα.  Παράλληλα ὑπάρχει πλήρης ἄγνοια τῶν στοιχείων τῆς κάρτας ἀπό τόν κάτοχό της.

Θά μποροῦσε νά ἀναρωτηθεῖ κανείς, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τί ἔχουμε νά φοβηθοῦμε ἀπό ἕνα τέτοιο φακέλλωμα, μιά καί σύννομοι καί ἥσυχοι ἄνθρωποι εἴμαστε;  Εἶναι ὅμως ποτέ δυνατόν ὁ Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χρι στιανός νά δεχθεῖ ὁποιοδήποτε σύστημα πού τοῦ στερεῖ τήν ἐλευ θερία, τόν ἀριθμοποιεῖ, τόν ἐξευτελίζει σάν πρόσωπο, λέγοντάς του πόσο τόν ἀγαπάει ἐνῶ στήν κυριολεξία τόν ὑποδουλώνει καί τόν βασανίζει;

2ον. Οὐσιαστικά μᾶς εἰσάγουν σέ ἕνα νέο κράτος, σέ ἕνα παγκόσμιο κράτος (μιά καί στούς κομπιοῦτερ ὑπάρχει παγκό σμια δυνατότητα ἐπικοινωνίας), στό κράτος τς λεκτρο νι κς δια κυβέρνησης, γιά τό ὁποῖο τόσο περήφανος εἶναι ὁ πρωθυπουργός μας καί μάλιστα χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης στή βάση δεδομέ νων τόν ριθμό 666.

Τί εναι ατό τό νούμερο; Τί γνωρίζουμε γι’ ατό;

Στήν Καινή Διαθήκη καί συγκεκριμένα στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, διαβάζουμε τά ἑξῆς:

«δε σοφία στίν· χων νον ψηφισάτω τόν ριθμόν το θηρίου· ριθμός γάρ νθρώπου στί· καί ριθμός ατο χξς΄» (Ἀποκ. ιγ΄ 18).  Μᾶς λέει λοιπόν ἡ Ἀποκάλυψη ὅτι ὁ ἀριθμός 666 δέν εἶναι ἕνας τυχαῖος ἀριθμός, ἀλλά ὁ ἀριθμός τοῦ θηρίου, ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου, γι’ αὐτό τόν ὀνομάζουμε καί δυσώνυμο ἀριθμό.

Δέν εἶναι περίεργο τό γεγονός ὅτι μεταξύ τόσων καί τόσων ἀριθμῶν διαλέχτηκε αὐτός ὁ συγκεκριμένος ἀριθμός γιά νά μᾶς εἰσαγάγει στό κράτος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στό Παγκόσμιο κράτος;

Θέλουμε λοιπόν νά μποῦμε στό Παγκόσμιο κράτος τό ὁποῖο ἱδρύεται τώρα καί νά ἀπολαύσουμε ὅλες τίς «διευκολύνσεις» πού μᾶς ὑπόσχεται; Τήν πόρτα μς τήν νοίγει ντίχριστος.  Αὐτός εἶναι ὁ οἰκοδεσπότης, γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί τό κράτος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, τό παγκόσμιο κράτος, τό ὀνομάζουμε παγκόσμιο κράτος το ντιχρίστου. Αὐτά πού μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή δέν εἶναι λόγια ὡραῖα γιά νά τά ἀκοῦμε, ἀλλά εἶναι ἡ ἀλήθεια τήν ὁποία καλούμαστε νά πιστέψουμε καί νά ἐνστερνιστοῦμε. Εναι λοιπόν δυνατόν Χριστιανός, πού ναγνωρίζει καί σέβεται τή μαρτυρία το γίου ωάννου το Εαγγελιστο στήν ποκάλυψη, νά πα ραλάβει ταυτότητα κάρτα, «ξυπνη» χι, πού νά χει τόν συμβο λισμό το ντιχρίστου;

πομένως φυσικό εναι τι μες σάν ρθόδοξοι Χριστια νοί, πού δεχόμαστε τήν ποκάλυψη καί τά σα σοφά καί ποκαλυπτικά μς γράφει γιος ωάννης, δέν πρόκειται νά παραλάβουμε ατή τήν κάρτα τήν περχόμενη λεκτρονική ταυτότητα τιδήποτε λλο.

Αὐτό τό περίμεναν ὅλοι αὐτοί πού κατευθύνουν τά πράγματα τοῦ κόσμου καί κάνουν τό πᾶν γιά νά δημιουργηθεῖ αὐτό τό παγκόσμιο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔπρεπε λοιπόν νά ἀντιμετω πισθεῖ ἡ δυσκολία αὐτή καί νά βρεθοῦν τρόποι νά ξεπε ρα­σθεῖ ὥστε σιγά σιγά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἔνταξη ὅλης τῆς ὑφηλίου στό κράτος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Αὐτό ἔγινε καί γίνεται μέ πολλούς τρόπους.  Ἀργά ἀλλά σταθερά.

1. Προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο νά κοσμικοποιήσουν καί νά ἀποχριστιανοποιήσουν ἄν εἶναι δυνατόν τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας ὥστε νά εἶναι πιό εὔκολο νά ξεπερασθεῖ τό θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου.  Τώρα πού σέ μεγάλο βαθμό ἔχει γίνει αὐτό, ἀκοῦμε τούς χριστιανούς νά μᾶς λένε, ὅτι δέν εἶναι τίποτα σπουδαῖο αὐτός ὁ ἀριθμός καί ὅτι ἄν ἐμεῖς δέν ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας αὐτά δέν μποροῦν νά μᾶς ἐπηρρεάσουν.

2. Ἄρχισαν νά λανσάρουν διάφορες κάρτες πιστωτικές, γιά νά σηκώνουμε λεφτά ἀπό τήν τράπεζα, γιά νά ψωνίζουμε ἀπό διάφορα καταστήματα… μέ σκοπό νά συνηθίσουμε στή χρήση τῆς κάρτας.

3. Γέμισαν στήν κυριολεξία τόν κόσμο μέ τόν δυσσώνυμο ἀριθμό 666 βάζοντάς τον στό bar code πού βρίσκεται σέ  τρόφιμα, ροῦχα καί στό κάθε τι, δημιουργώντας μας μιά ἐξοικείωση μέ τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου.

Παρ’ λα ατά πάρχουν νθρωποι πού ντιστέκονται κόμα λόγ τς πίστης τους καί δέ δέχονται νά προσχωρήσουν στό Παγκόσμιο κράτος το ντιχρίστου.

Γιά νά ἀντιμετωπίσουν καί αὐτό τό τελευταῖο ἐμπόδιο, ἀρχίζουν νομοθετικά νά κβιάζουν.  Σχετικά μέ τόν ΑΜΚΑ ὁ νόμος λέει χαρακτηριστικά: ρθρο 153 το νόμου 3655/2008.  «2. πό τήν δια ς νω μερομηνία οδείς δύναται νά πα­σχοληθε ς μισθωτός ς ατοαπασχολούμε νος, νά σφαλισθε νά καταβάλει σφαλιστικές ε σφορές, νά κδώσει νά νανεώσει βιβλιάριο σθενείας, νά δικαιωθε καί νά εσπράξει συντάξεις καί γενικότερα πάσης φύσεως παροχές,πιδό ματα καί βοηθήματα, άν δέν διαθέτει ΑΜΚΑ, ποος ναγράφεται πο χρεωτικά πί λων τν ς νω ντίστοιχων παραστα τικν».

Ἐδῶ πάλι ἔχουμε νά παρατηρήσουμε ἀπό τή μία τή βία καί τόν ἐξανα γκασμό μέ ἀπειλή ἀποκλεισμοῦ ἀπό τή ζωή, καί ἀπό τήν ἄλλη μιά ἀντιστοιχία στό κείμενο τοῦ νόμου μέ τό ἀντίστοιχο χωρίο τῆς Ἀποκαλύψεως πού μιλάει γιά τόν Ἀντίχριστο καί τό 666, καί τό ὁποῖο λέει:

«… να μή τις δύνηται γοράσαι πωλσαι ε μή χων τό χάραγμα, τό νομα το θηρίου τόν ριθμόν τοῦὀνόματος ατο» (Ἀποκαλ. κεφ. 13 στ. 17).

Ὅπως δέν μποροῦμε νά θεωρήσουμε τυχαῖα τή χρησιμοποίη ση τοῦ δυσσωνύμου ἀριθμού 666 ὡς κωδικοῦ γιά κάθε μας πράξη, ἔτσι καί δέν μποροῦμε νά θεωρήσουμε τυχαῖα τήν ἀντιστοιχία τοῦ νόμου μέ ὅσα μᾶς λέει ἡ Ἀποκάλυψη.  Χιλιάδες κοσμοθεωρίες ὑπάρχουν, χιλιάδες φιλοσοφικά, θεολογικά, ὑπαρξιακά, νομοθετικά συστή μα τα, σύμβολα, συμβολικοί ἀριθμοί, πῶς διάλεξαν τό συγκεκριμένο σύμβολο καί τά συγκεκριμένα χωρία τῆς Ἀποκαλύψεως;

Γιά τό θέμα το ΑΜΚΑ δέ μς διαβεβαίωσαν καί πολιτεία καί κκλησία πώς δέν περιέχει τό 666 καί πώς εναι νας πλός χρηστικός ριθμός καί ρα μπορομε νά τόν χρησιμοποιομε;

Πρῶτα ἀπό ὅλα πρέπει νά ποῦμε πώς καί στήν περίπτωση κόμη πού δέν θά πάρχει τό 666 στόν ΑΜΚΑ στήν Κάρτα το Πολίτη, παραλαβή τους σηματοδοτε τήν  προσχώρησή μας σέ να παγκόσμιο λοκληρω τικό σύστημα, τό ποο δέν ντιμετωπίζει τόν νθρωπο ς Εκόνα Θεο, λλά ς «ποκείμενο» τν δεδο μένων (Νόμος 2472/1997), πού σύντομα μπορε νά καταστε ντικείμενο στά χέρια τς οκονομικς λιγαρχίας καί ατο κατόπιν το ντιχρίστου (Ὁ γραμμικός κώδικας (BAR CODE)  καί ὁ ἀριθμός 666, Μελέτη Γ΄  Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 23 Ἰουνίου 1997).

Παρατηροῦμε ἐπίσης πώς σχεδόν ἀμέσως (ἴσως καί μετά ἀπό τήν ἀντίδραση πολλῶν πολιτῶν πού δέν δέχτηκαν νά παραλάβουν τόν ΑΜΚΑ) ὑποβαθμίζουμε τόν ΑΜΚΑ συμπεριλαμβάνοντάς τον σέ μιά Κάρτα πολύ πιό πλήρη καί πιό«ξυπνη», τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Ὁ στόχος δέν ἐγκαταλείφθηκε.  Ἤδη ἡ κυβέρνηση βιάζεται νά μᾶς ἐγκλωβίσει σ’ αὐτήν τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση δηλαδή στό παγκόσμιο ὀλοκληρωτικό σύστημα, στό παγκόσμιο κράτος, δίνοντάς μας πρίν ἀπό τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιά ἀκόμη ἠλεκτρο νι κή κάρτα, πού θά μᾶς «διευκολύνει» ὅπως ἰσχυρίζεται, νά μή συγκε ντρώ νουμε ἀποδείξεις ἀπό τίς διάφο­ρες ἀγορές πού κάνουμε.  Ἕνας νέος «μοναδικός κωδικός πελάτη».  Κάνει παράλληλα ἀπογραφή ὅλων τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων μέ ἠλεκτρονικό τρόπο, λέγοντας ὅτι ὅποιος δέν στείλει τά στοιχεῖα του δέν θά πληρωθεῖ.  Καί ἐδῶ εἶναι ἄξιον περιεργείας γιατί μᾶς τό ζητᾶνε αὐτό ἀφοῦ ὅλα τά στοιχεῖα τά ἔχουν καί οἱ ὑπηρεσίες ἀπό τίς ὁποῖες πληρωνόμαστε καί τώρα πλέον καί ἠλεκτρονικά.  Πρός τί ὅλη αὐτή ἡ φασαρία;  Μήπως κάτι ἄλλο κρύβεται καί πίσω ἀπό αὐτή τήν ἀπογραφή;

ς δομε λίγο καί τήν κατάσταση λων ατν πού θά πά ρουν τόν ΑΜΚΑ, τήν Κάρτα το Πολίτη καί ,τι λλο κυκλοφορήσει μέχρι καί τήν λεκτρονική ταυτότητα καί τελικά τό χάραγμα.

Παίρνουμε λοιπόν τήν Κάρτα γιά νά μποροῦμε νά πληρω θοῦ με, νά ἔχουμε ἀσφαλιστική κάλυψη, νά κάνουμε τή ζωή μας πιό ἤσυχη καί πιό ἀσφαλῆ.

Ξαφνικά ὅμως ἀκοῦμε ὅτι κόβονται μισθοί, συντάξεις, ἐπιδόματα, παρο χές, εὐνοϊκοί ὅροι στούς πολύτεκνους καί στούς ἀδύνατους· ἄρχισαν καί  σκληραί νουν τά φοροεισπρακτικά μέτρα· θά κλεί σουν ἤ θά συγχωνευθοῦν νοσοκομεῖα· ἡ ἀσφαλιστική κάλυ ψη τῶν δῆθεν ἀσφαλισμένων πολιτῶν θά εἶναι πολύ πενιχρή· σέ τί λοιπόν θά μᾶς χρειάζεται ἡ Κάρτα ἀσφάλισης ἤ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Οὔτε ἀσφάλιση θά ἔχουμε, οὔτε χρήματα, οὔτε ἐλεύθερη πρόσβαση στήν ἐλεύθερη ἀγορά πραγμάτων καί δραστηριοτήτων.

Ἐπίσης καί στόν σημαντικό τομέα τῆς ἀσφάλειας καί τῆς ἥσυχης ζωῆς ξαφνικά ἀντιλαμβανόμαστε πώς δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα μιά καί σφάλεια δέν πάρχει.  Καθημερινά ἀκοῦμε κλο πές, φόνους, βία, ναρκωτικά, ταραχές, τρομοκρατία, πολέμους… καί αὐτά ὅλο καί περισσότερο ὅσο ἐπεκτείνεται τό κράτος τῆς ἠλε κτρονικῆς διακυβέρνησης, μάλιστα (τό πιό φοβερό!) μέ τή δικαιο λογία τῆς πάταξης τῆς τρομοκρατίας καί τῆς ἀσφάλειας τοῦ πολίτη.  Αὐτό μᾶς θυμίζει τήν ἐποχή πού ἡ Ἀμερική ἀπ’ τή μιά ἔριχνε βόμβες στό Ἀφγανιστάν καί ἀπό τή ἄλλη ἔστελνε ἀνθρωπιστική βοήθεια.

Οἱ ταλαίπωροι Ἕλληνες πολίτες βρίσκονται συνεχῶς μπρο στά σέ καταστάσεις πού τούς γεμίζουν μέ ἄγχος γιά τό μέλλον καί ἀνασφάλεια.  Ἡ χρήση ἀγχολυτικῶν, ἀντικαταθλιπτικῶν, καί διά φορων ἄλλων ψυχοφαρμάκων, μέ τά ὁποῖα ὁ Ἕλληνας πολίτης προσπαθεῖ νά βάλει μιά ἰσορροπία στή ζωή του ἔχει αὐξηθεῖ.  Ὅμως αὐτή ἡ ἰσορροπία κρατάει ὅσο κρατᾶνε καί τά φάρμακα καί τό πρόβλημα συνεχίζεται καί ἐπιδεινώνεται, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀνάπαυση δέν ἔρχεται στίς καρδιές.  Καθώς σκεπτόμαστε ὅλα αὐτά θυμόμαστε τό χωρίο τῆς Ἀποκαλύψεως πού λέει:  «… καί οκ χουσιν νάπαυσιν μέρας, καί νυκτός ο προσκυνοντες τό θηρίον καί τήν εκόνα ατο, καί ε τις λαμβάνει τό χάραγμα το νόματος ατο» (Ἀποκ. ιδ, 11).  Πρίν ἔρθει τό χάραγμα βλέπουμε ἤδη κατ’ ἀντιστοιχία τούς καρπούς τῆς ἀποστασίας μας.

Τυχαῖο καί αὐτό; Ἄς ἀναρωτηθεῖ ὁ καθένας μόνος του καί ἄς ἀρχίσει νά βγάζει τά συμπεράσματά του καί νά προετοιμάζεται.

Νά προετοιμάζεται γιά τί;  Ατό θά τό καταλάβουμε ν δομε τώρα καί τήν κατάσταση λων κείνων πού θά ρνηθον νά πάρουν τή Κάρτα, καί πολύ περισσότερο τό περχόμενο χάραγμα.

Ὁ ἀποκλεισμός ἀπό τήν κοινωνική ζωή πού προαναγγέλλεται ἀπό τήν Ἀποκάλυψη δέν εἶναι κάτι ἀνώδυνο:  «καί ποιε
πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς λευθέρους καί τούς δούλους, να δώσωσιν ατος χάραγμα πί τς χειρός ατν τς δεξις πί τν μετώπων ατν, καί να μή τις δύνηται γοράσαι πωλσαι, ε μή χων τό χάραγμα, τό νομα το θηρίου τόν ριθμόν το νόματος ατο» (Ἀποκ. 13, 16-17)

Πρέπει ὁ Χριστιανός νά εἶναι ἕτοιμος γιά ὅλα.  Ἴσως ἀκόμα καί γιά τό μαρτύριο.  Ὁ γέροντας Ἰουστῖνος ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πέτρου Βόντα πού ξαναμνημονεύσαμε στήν ἀρχή μᾶς λέει πάλι πολύ ὡραῖα: «Γιαυτό σς λέω εναι καιρός τομαρτυρίου.  Κατά τή γνώμη μου εμαστε στούς καιρούς, στούς ποίους μόνος δρόμος γιά τή σωτηρία εναι τό μαρτύριο».  Ἐπίσης στά Εὐαγγέλια μᾶς λένε οἱ Εὐαγγελιστές ὅτι θά γίνει θλῖψις πολύ μεγάλη πού δέν ξαναέγινε ποτέ.  Μάλιστα γιά νά τονίσει αὐτή τήν πραγματικότητα λέει πώς ἐκολοβώθηκαν οἱ ἡμέρες γιά νά μήν χαθοῦν καί οἱ ἐκλεκτοί…

Μά γιατί τά λέμε λα ατά καί φοβται κόσμος καί πανι κοβάλλεται;

Ὅλα αὐτά τά λέει ἡ Ἁγία Γραφή.  Τά ἔγραψαν οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστές φωτισθέντες ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί φυσικά εἶναι ἀλήθεια.  Οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστές μᾶς μετέφεραν τήν ἀλήθεια χωρίς συναισθηματισμούς.  Δέ θέλησαν νά μᾶς χαϊδέψουν τά αὐτιά μέ ὡραῖα καί ψεύτικα λόγια. Ὅλα αὐτά λοιπόν πού μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι λόγια πού παρηγοροῦν τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, πού φέρνουν εἰρήνη καί ἀνάπαυση στήν καρδιά.  Πῶς τώρα ἐμεῖς φτάσαμε νά διαβάζουμε τά λόγια τῆς Γραφῆς καί νά μᾶς πιάνει φόβος καί νά μήν χαίρεται καί νά μήν ἀναπαύεται ἡ ψυχή μας;

Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται μιά ἀπό τῆς μεγαλύτερες ἐπιτυχίες τοῦ διαβόλου.  Μᾶς παρουσιάζει «φοβερή» τήν ἀλήθεια γιά νά φοβηθοῦμε καί νά ἀκολουθήσουμε τό ψέμα. Καί μεῖς φοβόμαστε τίς «φοβέρες» τοῦ ψεύτη διαβόλου καί δέν φοβόμαστε τίς «φοβέρες» τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ πού διαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή.

Ἐμεῖς ὅμως σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού πιστεύουμε στήν ἀλήθεια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀκοῦμε προσεκτικά ὅσα μᾶς λέει ἡ Γραφή καί προετοιμαζόμαστε.

Τί εναι ατή προετοιμασία γιά τήν ποία μιλον καί ο γιοι Πατέρες μας;  Σέ τί συνίσταται καί σέ τί ποσκοπε;

Ἐδῶ ἄς ξαναθυμηθοῦμε λίγο τόν γέροντα Ἰουστῖνο Πάρβου: «Νά νοικοδομήσουμε ατό τό λαό! λλά δέν θά μπορέσουμε νά κάνουμε ατό τό πργμα, ν δέν νοικοδομήσουμε καθένας τίς ψυχές μας.  Νά ταπεινωθομε καί νά βάλουμε στάχτη στό κεφά λι, γιά νά μς δώσει Θεός τή Χάρη καί τή δύναμη  νά δεχθομε τό μαρτύριο».

Καί ἕνας ἄλλος σύγχρονος γέροντας, ὁ γέρων Ἀμβρόσιος ἀπό τή Μονή Δαδίου, τήν «Παναγία τή Γαβριώτισσα» μᾶς λέει: «Πρέπει ν’ ἀποκτήσετε ἰσχυρή πίστη, μόνοι σας, μέ ὑπομονή, μέ καλωσύνη, μέ δικαιοσύνη. Νά μή χάσουμε τήν πίστη! Σταθερή πίστη, καί ὁΘεός θά δώσει βοήθεια. Χωρίς τήν προσευχή, πᾶμε χαμένοι. Μή σκέφτεστε γιά τό μέλλον. Εἶναι ὅλα στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Νά διαβάζετε Πατερικά κάθε μέρα ἀπό λίγο, καί ὁ Θεός θά φωτίζει. Ὕστερα θά δυναμώνει ὁ νοῦς σας».   Ἡ μετάνοια λοιπόν, ἡ προσευχή καί ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στά σχέδια τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς εἶναι ἡ βασική προετοιμασία.  Ἐάν ὁ Χριστιανός ζεῖ ταπεινά τή μετάνοια σά μιά μόνιμη κατάσταση στή ζωή του καί ζητάει καθημερινά, ἔμπονα, στήν προσευχή του τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καίἀντιλαμβάνεται σωστά τά πράγματα.  Δέν φοβᾶται διαβάζοντας τήν Ἁγία Γραφή.  Δέ σκέφτεται τό μέλλον.  Ὅσα καταλαβαίνει χαίρεται καί ὅσα δέν καταλαβαίνει ἔχει μάθει νά τά ἀφήνει στά χέρια τοῦ Θεοῦ «ἐν εἰρήνῃ».

Ζώντας ἐμεῖς τή σημερινή κατάσταση δέν πρέπει νά ἀγωνιοῦ με γιά τό τί θά γίνει αὔριο.  Αὐτό κανένας μας δέν τό ξέρει.  Ἡ ἀγωνία μας θά πρέπει νά εἶναι νά κάνουμε τελικά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά μή πλανηθοῦμε.  Ὅταν ζοῦμε αὐτό τό κλῖμα σίγουρα δέν σκεφτόμαστε τό αὔριο μέ φόβο.  Ἔχουμε τή σιγουριά τῆς δικῆς Του παρουσίας στή ζωή μας. Δέν προβληματιζόμαστε γιά τό τί θά μς συμβε αριο γιατί ξέρουμε πώς μαζί μας εναι Χριστός.  Ὁ δρόμος, εἴτε βατός εἴτε δύσβατος, εἶναι ἀσφαλής.  Ὁ Χριστός μέ τήν παρουσία Του τόν γλυκαίνει, τόν ὀμορφαίνει, τόν ἀσφαλίζει.  Κάνει «μακαρία τήν δό» καί ἐδῶ καί ἐκεῖ.  Ἡ καρδιά γεμίζει μέ μιά θεϊκή παρηγοριά καί χαίρεται οὐράνια.  Ξεχνάει αὐτή τήν πραγματικό τητα πού εἶναι ἐμποτισμένη μέ τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο καί ζεῖ τήν πραγματικότητα πού μᾶς περιγράφει ἡ Ἀποκά λυψη στό τελευταῖο κεφάλαιο.

«Καί εδον ορανόν καινόν καί γν καινήν· γάρ πρτος ορανός καί πρώτη γ πλθον, καί θάλασσα οκ στιν τι» (Ἀποκάλυψη 21,1)

Αὐτό σημαίνει αὐτό πού λέει καί ὁ ἀπ. Παῦλος «Ατή κτίσις λευθερωθήσεται πό τς δουλείας τς φθορς ες τήν λευθερίαν τς δόξης τν τέκνων το Θεο». (Ρωμ.8,21).

«Καί πόλις ο χρείαν χει το λίου οδέ τς σελήνης να φαίνωσιν ατ· γάρ δόξα το Θεο φώτισεν ατήν, καί λύχνος ατς τό ρνίον» (Ἀποκ. 21,22-23).

«… καί θρόνος το Θεο καί το ρνίου ν ατ σται, καί ο δολοι ατο λατρεύουσιν ατ καί ψονται τό πρόσωπον ατο, καί τό νομα ατο πί τν μετώπων ατν.  Καί νύξ οκ σται κε καί χρείαν οκ χουσιν λύχνου καί φωτός λίου, τι Κύριος Θεός φωτιε ατούς, καί βασιλεύσουσιν ες τούς αἰῶνας τν αώνων» (Ἀποκ. 22,3-5)

Ἄς σταθεροποιήσουμε τήν πίστη μας σ’ αὐτά.  Ἄς ἀφήσουμε τήν καρδιά μας νά γεμίσει μέ τήν οὐράνια χαρά πού δημιουργεῖ στήν ψυχή ἡ δική Του παρουσία.  Ἄς βλέπουμε μπροστά μας τόν «καινό ορανό καί τήν καινή γ»,  τό ἐσφαγμένο Ἀρνίο στό θρόνο τοῦ Θεοῦ, τό «Φς το κόσμου» νά φωτίζει αἰώνια καί ἄς ἀπολαύσουμε νοητά ἀπό τώρα τήν ἀπ’ εὐθείας θέα τοῦ προσώπου Του, τήν ὁποία εὐχόμαστε νά  ἀξιωθοῦμε νά ἀπολαμβάνουμε ἀενάως στή Βασιλεία Του.

Υ.Γ. 1.  Ἀναφέρουμε σάν ἐξέχουσα εἴδηση ὅτι ἡ Κυβέρνηση Συνασπισμοῦ τῆς Ἀγγλίας μετά τήν μεγάλη ἀντίδραση τοῦ λαοῦ στήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καί στή στέρηση τοῦ μεγαλύτερου δώρου τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου, τήν ἀνακάλεσε καί εἶπε ὅτι θά καταστραφοῦν ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν μέ ἀσφάλεια.

Νομίζω ὅτι καί ἐδῶ βλέπουμε ὅτι τά πράγματα δέν ἐξελίσσο νται ὅπως ἴσως τά φανταζόμαστε, ἤ ὅπως τά φαντάζονται οἱ διοικοῦντες, ἀλλά Ἄλλος εἶναι αὐτός πού ἀποφασίζει.  Γιαυτό πάλι τονίζουμε πόσο μεγάλη σημασία ἔχει νά μήν ἀγωνιοῦμε γιά τό αὔριο, ἀλλά τό μόνο πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι νά βρισκόμαστε κοντά στό Θεό καί νά δίνουμε τή μαρτυρία μας γιά κάθε τι πού ἔχει σχέση μέ τή ζωή μας καί περισσότερο μέ τήν πίστη μας.

Υ.Γ.  2.  Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ὑπάρχει καί στή χώρα μας  μία ὀγκούμενη ἀντίδραση γιά τήν ἐπερχόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἤδη, μετά ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ π. Σαράντη Σαράντου πρός τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ πρωτοβουλία τῶν ντιρρησιν ρθόδοξης Συνείδησης ἄρχισαν νά συλλέγονται ὑπογραφές  γιά τή μή ὑποχρεωτική παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη στό διαδίκτυο:

http://anavaseis.blogspot.com/

http://orthodoxwatch.blogspot.com/

http://www.orthros.org

Ὅσοι δέν ἔχουν διαδικτυακή σύνδεση ἤ δέν θέλουν νά ὑπογράψουν μέσω τοῦ διαδυκτίου, μποροῦν νά ἐκτυπώσουν τό παρόν κείμενο καί νά τό ἀποστείλουν στήν ἀναγραφόμενη ταχυδρομική διεύθυνση.

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ

Όνομα
Επώνυμο
Επάγγελμα
e-mail

(σε περίπτωση που δεν έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να αφήσετε τα πεδία κενά)

Προσοχή δεν υποβάλλουμε ΠΟΤΕ δεύτερη φορά το ίδιοemail θα θεωρηθεί διπλοϋποβολή και θα απορριφθεί αυτόματα απο το σύστημα

Σχόλιο

Συμπληρώστε τα παραπάνω πεδία και στείλτε τη σελίδα αυτή στην ταχυδρομική θυρίδα :

ΤΘ 105

ΣΠΑΤΑ

Τ.Κ 19004

Πηγή: Αναβάσεις

This entry was posted in Αντίλογοι and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s