«ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ»

Το Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ΑΝΘΙΜΟΥ

Ἀνησυχία ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου τῆς κκλησίας τς λλάδος, ἐξ αἰτίας τῶν συνεπειῶν ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία ἔθεσε ὑπὸ δοκιμασία ὅλο τὸν ἑλληνικὸ λαό, καὶ ἑπομένως καὶ τοὺς πνευματικοὺς ποιμένες τῆς κκλησίας μας.

Τὸ πρόβλημα ἔγινε πιὸ ἄμεσο, ὅταν τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο, στὸ προληπτικὸ μέσο ποὺ ἐξήγγειλε, ὅτι «πέντε θ συνταξιοδοτονται κα νας θ διορίζεται κ τν παλλήλων», διεβεβαίωσε ὅτι τὸ μέτρο αὐτὸ θὰ ἰσχύσῃ καὶ γιὰ τὸν ἐφημεριακὸ κλῆρο. Ἡ εραρχία τς κκλησίας τς λλάδος, ἀφοῦ ἐξετίμησε τὴν διαμορφουμένη κατάσταση, ὑπέβαλε τὴν πρόταση, ὅπως δοθῇ ἡ ἔγκριση στὴν κκλησία νὰ χειροτονηθοῦν συνολικὰ 300 νέοι κλη-ρικοί, γιὰ νὰ κατανεμηθοῦν σὲ ὅλες τὶς Μητροπόλεις, ὥστε νὰ καλυφθοῦν, κατὰ τὸ δυνατό, τὸ ἔτος 2011, τὰ κενὰ ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ὑπὸ συνταξιοδότηση διατελούντων ἱερέων ἐφημερίων. Ἐπὶ τοῦ παρόντος τὸ ζήτημα αὐτὸ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποσαφηνισθῆ. Τὸ σημαντικώτερο εἶναι ὅμως, ὅτι ἐπεβλήθη ἀναστολὴ τῶν χειροτονιῶν, γεγονὸς πρωτοφανὲς καὶ ἔναντι τῶν ἱερῶν Κανόνων ἀτόπημα.

Ἡ ἄποψή μας εἶναι, καὶ τὴν διατυπώνομε μὲ ὅλο τὸ σεβασμό, ὅτι ἡ Διαρκς ερ Σύνοδος δὲν ἀντιμετώπισε στὸ βαθμὸ ποὺ ἐπεβάλλετο, τὸ σοβαρότατο αὐτὸ ζήτημα, οὔτε στὴ φάση πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς εραρχίας, οὔτε μετὰ τὴν πρότασή της γιὰ τὴν χειροτονία τῶν 300 νέων κληρικῶν. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. ερώνυμος σὲ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις διεβεβαίωσε ὅτι εἶχε ἐπικοινωνήσει σὲ ὑπουργικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὸ πρόβλημα αὐτό, ἀλλὰ δὲν ἔχομε ἀκόμη καμμία ἐπίσημη διαβεβαίωση γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ λύση του.

Ἐκεῖνο ποὺ διαφεύγει τῆς προσοχῆς τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων, εἶναι ὅτι ἡ τάξη τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου εἶναι ἰδιότυπη καὶ εὐ-αίσθητη περισσότερο ἀπὸ ὅλες τὶς τάξεις τῶν λλήνων πολιτῶν. Καὶ πρὸς Θεο! Ὄχι ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα καλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας τῶν ἄλλων ὑπηρεσιῶν καὶ ἐπιτηδευμάτων. Εἴμεθα ἴσοι μὲ ὅλους, ἀλλὰ ὁ Θεςἐμᾶς θὰ μᾶς κρίνῃ αὐστηρότερα. Πρέπει ἐπὶ πλέον νὰ διευκρινήσωμε ὅτι οἱ ὑποψήφιοι γιὰ τὴν ἱερωσύνη δὲν συνωστίζονται στὶς «οὐρές» τῶν κρατικῶν καὶ δημοτικῶν ὀργανισμῶν γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν μιὰ σύμβαση ἐργασίας καὶ ποὺ εἶναι πρὸς τιμήν τους. Στὴν κκλησία ὅμως παραλαμβάνομε, μετὰ ἀπὸ ἔλεγχο, ἕνα ὑποψήφιο καὶ τὸν ὁδηγοῦμε στὸ μυστήριο τῆς χειροτονίας, βάσει τῆς ὁποίας μετατρέπομε ὅλη τὴν προσωπικότητά του. Τὸν καθιστοῦμε ἔνστολο μέχρι τοῦ θανάτου του μὲ τὸ τίμιο ῥάσο, καλύπτομε τὴν κεφαλή του καὶ τοῦ ἐπιβάλλομε εἰδικὴ γενικὴ κόμωση. Οἱ ἱερεῖς ἐφημέριοι εἶναι πρῶτοι στὴν πολυτεκνία καὶ ἡ κοινωνικὴ προσφορά τους στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀμέριστη. Οἱ ἱερεῖς δὲν δύνανται ποτὲ νὰ ἀπεργήσουν καὶ δὲν ἔχουν τρόπο νὰ διεκδικήσουν κάποιο ἀπὸ τὰ δικαιώματά τους. Εἶναι ἡ πλέον εὔτακτη, εὐπειθής, παραδοσιακὴ καὶ ὑπομονητικὴ τάξη τῶν λλήνων πολιτῶν, ποὺ τὸ ἔνδυμα τους, τὸ τίμιο ῥάσο, εἶναι ἔμβλημα τῶν ἀγώνων τῶν λλήνων γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος καὶ γιὰ τὴν ἱστορία της. Αὐτὴ τὴν τάξη τῶν λλήνων πολιτῶν θὰ ἀφήσωμε ἀβοήθητη καὶ ἀδικημένη; Μὴ γένοιτο.

Ἀποφασίσαμε νὰ θέσωμε αὐτὸ τὸ ἐρώτημα μέσῳ τῆς «Κ» ἐπειδὴ δια-βάζομε σὲ ἄλλα ἔντυπα, καὶ ἀκοῦμε ψιθύρους γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου στὴν λλάδα! Οἱ ἱερατικὲς συνειδήσεις ἐξανέστησαν. Μὰ εἶναι ποτὲ δυνατὴ μιὰ τέτοια ἀπαίτηση; Καὶ ἐρωτᾶμε, ποιοὶ εἶναι οἱ διατάκτες καὶ οἱ ἀπαιτητές; Καὶ ἡ ἀπάντηση δεικνύει ὄργανα τῆςΕ.Ε. Ναί, ἀλλὰ στὴν Ερώπη ὑπάρχουν χῶρες, ὅπως τὸ Βέλγιο καὶ κάποιες Σκανδιναβικς χῶρες, οἱ ὁποῖες μισθοδοτοῦν ὅλους τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς λειτουργούς. Στὴν πατρίδα μας, τὴν λλάδα, ἡ μεγίστη πλειονοψηφία τοῦ λληνικο λαοῦ θέλει τὴν ἐνορία της καὶ τὸν έφημέριό της, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ κάθε ἑλληνικὴ παροικία ζητεῖ νὰ ἔχῃ τὸν ἱερέα της. Στὰ παραμεθόρια χωριά μας καὶ στὰ μικρὰ νησιά, ὁ ὀρθόδοξος παπᾶς μὲ τοὺς ὀλίγους ἐνορίτες του, εἶναι οἱ μόνοι ὑπερασπιστὲς ποὺ ἀπέμειναν γιὰ νὰ φυλάσσουν τὰ σύνορά μας καὶ τὴν ἑλληνικότητα τῆς ἀκριτικῆς γῆς μας, μαζὺ μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν καθηκόντων τους.

Στὴ σοβαρὴ ὑπόθεση τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, με-ρικοὶ συμπατριῶτες μας ἔχουν εὔκολη καὶ τὴν πονηρὴ λύση : « κκλησία ν πληρώσ τος παπάδες π τν μεγάλη κίνητη περιουσία της» λένε. Ἀλλ’ αὐτὴ ἡ ἄποψη εἶναι τόσο ἀνέφικτη, ὅσο καὶ ψευδής, ἀλλὰ καὶ ἄδικη. Τὰ μεγάλα καὶ ἀξιόλογα ἀκίνητα τῆς κκλησίας τς λλάδος τὰ πῆρε τὸ ἑλληνικὸ Κράτος ἐδῶ καὶ 150 χρόνια. Ὅταν διαλύθηκαν 416 ἱερὲς μονὲς καὶ ἡ περιουσία τους ἔγινε κρατική, τὸ ΙΑ’ψήφισμα τῆς θνοσυνελεύσεως τοῦ ργους καθώρισε ὅτι τὰ χρήματα ἀπὸ αὐτὴ τὴν μοναστηριακὴ περιουσία θὰ διατίθενται γιὰ τὴν συντήρηση τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Ἡ ἁρπαγὴ αὐτὴ ἐπανελή-φθη. Κατὰ δὲ τὸ ἔτος 1952 ἡ κκλησία παρεχώρησε στ λληνικ Δημόσιο 770 χιλιάδες στρέμματα γς ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι τὸ ἑλληνικὸ Κράτος θὰ συνεχίσῃ νὰ ἐπιφορτίζεται μὲ τὴν μισθοδοσία τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου, ὅπως συνέβη καὶ κατὰ τὶς προηγηθεῖσες παραχωρήσεις. Μεγίστη ἐπίσης ἡ προσφορὰ σὲ χρυσὰ καὶ ἀργυρὰ ἀφιερώματα, γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν προσφύγων τοῦ 1922. Ἀλλὰ ἡ προσφορὰ τῆς κκλησίας δὲν ἀποτιμᾶται μόνον μὲ τὰ ἀκίνητα. Ἡ κκλησία τς λλάδος ὡς θεοΐδρυτος πνευματικὸς ὀργανισμὸς κρατεῖ ὡς συνεκτικὴ δύναμη τὴν ἰσοῤῥοπία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐκτιμήσατε τὴν πρωτοφανὴ ἐγκληματικὀτητα τούτων τῶν τελευταίων χρόνων στὴν πατρίδα μας, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνεξέλεγκτης εἰσόδου λαθρομεταναστῶν, ξένων πρὸς τὴν πίστη μας καὶ στὰ ἤθη μας, καὶ θὰ ἔχετε τὰ συμπεράσματα.

Ἐὰν ἐρωτηθοῦν ὅλοι οἱ ἐφημέριοι τί ἔχουν νὰ δηλώσουν γιὰ ὅλα αὐτά, θὰ μᾶς ποῦν : «γινε κα σ μς μι περικοπ στς μηνιαες ποδοχές μας, πως σ λους τος παλλήλους. Δεκτ κα δίκαιο. Κατ τ λλα, κάτω τ χέρια π τν μισθοδοσία μας. μες δν χομε δικαίωμα ν σκήσωμε λλη ργασία. Εμεθα κκλησιαστικο λειτουργοί. ναμένομε ναγωνίως».

Γιὰ ὅσους ἐκινήθη τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ διοικητικὰ καὶ τὰ οἰκονομικὰ τῆς κκλησίας τοὺς παραπέμπομε στὸ ἰσχύοn Σύνταγμα, ἄρθρα 3, 13, 18 καὶ 72, στὸν Νόμο 590/1977 περὶ τοῦ Καταστατικο Χάρτου τς κκλησί-ας τς λλάδος, στὸνΑ.Ν. 2200/1940, στὸν Κανονισμὸ 8/1979, στὸν Α.Ν. 536/1945, στὸν Α.Ν. 469/1968, καὶ πλῆθος ἄλλο νομοθετημάτων καὶ νομολογιῶν.

Σήμερα στὴν κκλησία μας ἔχει μείνει τὸ 3% ἐκ τοῦ συνόλου τῆς ἐδαφικῆς περιουσίας της, καὶ αὐτὸ εἶναι δεσμευμένο ἀπὸ τὸ λληνικ Δημόσιο. Ἂς ἀναλάβουν οἱ ἁρμόδιοι τὶς εὐθύνες τους γιὰ τὸν ὀρθόδοξο ἐφημεριακὸ κλῆρο.

Θεσσαλονίκη 7-3-2011

(Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή στις 13/3/11)

Πηγή: imth

Advertisements
This entry was posted in Επιλογές and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s